Den som förlorat sin hörsel är döv. Dövhet är
ett medicinskt perspektiv på detta. Denna term ska inte förväxlas med ordet
döv, som även kan användas av grupper som använder sig av teckenspråk. De
personer som har en nedsatt hörsel, de kallas för hörselskadade.

Idag räknar man med att det finns runt 70
miljoner döva personer runt om i världen. I Sverige räknar man med att antalet
ligger på runt 13 000 personer. När det gäller hörselskadade, så är
antalet runt 1,3 miljoner hörselskadade svenskar. Av dessa är det runt
700 000 personer som har behov av en hörapparat.

Olika former av hörselnedsättning


Termen döv används mer sällan idag hos läkare. Idag är det istället så att man talar om en skala där man fastställer aav hörselnedsättningar. Termen döv brukar idag istället användas inom denna grupp.

Det gjordes en hörselvårdsutredning 1986–1989. De kom tillsammans fram om en definition av ordet döv som godkänts av Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades riksförbund och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

Definitionen består av barndomsdöv och vuxendöv

”Barndomsdöv är en person som är döv från födseln eller blivit döv i grundskoleåldern och utvecklar och använder teckenspråk som första språk och svenska som andra språk.”

Vuxendöv är en person som blivit döv i vuxen ålder. Samt att de även använder sig av hörseltekniska hjälpmedel så väl som att de behöver alternativa kommunikationsvägar.

För att en person ska räknas som vuxendöv så ska den innan ha talat och hört ett språk. Oftast kan en vuxendöv fortsätta tala sitt modersmål, men en del använder teckenspråk.

Vad är hörselnedsättning?


Är det så att en person lider av en hörselnedsättning så finns det olika orsaker. Det kan bland annat bero på att hårceller, flimmerhår, som finns inuti örats hörselsnäcka har blivit skadade eller så är de helt obefintliga. Människan uppfattar ljud genom att det går vibrationer in via hörselgångarna mot hörselsnäckan. De hårceller som ska finnas där böjds av vibrationerna. Sedan skickas nervimpulser till hjärnan som i sin tur tolkar dessa vibrationer till olika ljud. Är det då så att hårcellerna saknas eller inte finns så kan man inte uppfatta ljud.

En hörselnedsättning kan vara medfödd. Då kan orsaken bakom vara genetisk. Att man får en hörselnedsättning kan även bero på sjukdom eller ett trauma. Bland sjukdomar som kan leda till detta är röda hund och charlakansfeber så väl som hjärnhinneinflammation.

Idag är det runt 10 % av den svenska befolkningen som har någon form av hörselnedsättning. Det föds runt 30-40 döva barn per år. Av dessa barn är det 95 % som har hörande föräldrar.

En hörselnedsättning kan alltså ha olika orsaker. Det är arvsanlag, miljö, ålder så väl som sjukdom. Hörselnedsättning kan vara allt mellan att höra lite dåligt till att man inte kan höra något alls.

Det skiljer sig en del åt hur behov av alternativa kommunikationssätt och olika typer av hjälpmedel är. För barn kan det dock vara mycket viktigt att få träffa andra med liknande erfarenheter.

De barn som föds utan hörsel eller som förlorar den i en tidig ålder brukar lära sig teckenspråk på samma sätt som hörande barn lär sig tala. Det genom att härma andra. Det gör att om dessa barn behöver en teckenspråkig miljö hemma, i förskolan och i skolan. 

Många barn som föds döva får idag ett cochleaimplantat. Men även dessa barn behöver ha teckenspråk i hemmet, förskolan och skolan. Det så att de alltid ska kunna kommunicera på ett säkert sätt.

Blogg


Teckenspråk
Teckenspråk används idag av döva och hörselskadade så att de ska kunna kommunicera med varandra. Det är på samma sätt[...]
Orsaker till hörselskada
Idag finns det runt en miljon människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning. Detta kan bero på en[...]
Maten som är bra för hörseln
Många människor lider av dålig hörsel. Det kan bero på ett flertal faktorer som ålder, hur mycket man utsatts för[...]